جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Statuario

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Carroll Light