جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Royal Smokey

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Cream Onix