جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در میز طرح : Pietra Black

محصول استفاده شده در دیوار طرح : White Storm