جزئیات طرح : Millenials Cream

طرح به کار رفته در دیوار :Millenials Cream