جزئیات طرح : Millenials Cream

 طرح به کار رفته در دیوار : Millenials Cream