جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Lasamarble

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Pietra Black