جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Iron Black

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Arabescato