جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Concrete shapes Light Gray

محصول استفاده شده در دیوار طرح : White storm