جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Carroll Royal Blue