جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Brixton Light Gray