جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Augusts Turquoise